Projektové služby

Projektové služby navazují na služby poradenské. Produktem projektových služeb jsou specifické projektové dokumentace, které rozpracovávají konkrétní tématická zadání. Následující dílčí přehled je uveden pouze pro ilustraci. Celkový rozsah našich služeb veřejně neprezentujeme.

 • Plán rozvoje podnikuNOVÉ
  Pro každou úspěšnou firmu je strategický rozvojový plán zcela zásadní nutnost. Dobře řídit firmu bez rozvojového plánu není dlouhodobě udržitelné. Samotný plán ale úspěch nezaručí. Je třeba ho také realizovat, pečlivě a pružně aktualizovat. Bez aktualizace zůstane i ten sebelepší plán pouze dobrou myšlenkou. Strategický rozvojový plán se obvykle skládá ze čtyř částí: Průzkum ■ Rozbor ■ Návrh ■ Implementace.
 • Plán kreativní revitalizace podniku
  Tato dokumentace se soustředí na vybrané části podnikových aktivit, které z různých důvodů přestaly fungovat. V podstatě se jedná o redukovanou verzi Plánu rozvoje firmy.
 • Plán organizačního a řídícího systému podniku
  Plán řeší vazby mezi organizačními jednotkami uvnitř podniku, definuje vzájemné funční vztahy a odpovědnosti, toky informací atd. Do modulového řídícího systému lze integrovat např. pracovní manuály pro výkonné pozice a situační reakce …
 • Studie proveditelnosti záměru
  Pro kvalifikované rozhodování o významných firemních rozhodnutí slouží studie proveditelnsti záměru. Obvykle obsahují popis několika variant řešení s vyhodnocením SWOT, ekonomickou kalkulací nebo identifikaci klíčových faktorů úspěchu.
 • Projekt jednotného vizuálního stylu organizace
  Vizuální styl podniku je souhrnný a jednotný styl vizuální prezentace subjektu. Cílem jednotného vizuálního stylu je zajistit konzistentní, rozpoznatelný a nezaměnitelný vizuální vjem. Zahrnuje design loga, vizitek, prospektů, webových stránek a dalších prostředků firemní komunikace.
 • Projekt marketingových aktivit
  Kvalitní marketing je jedna z klíčových firemních aktivit. Každá firma dělá marketing. Ale ne každá ho dělá dobře. Externí konzultant může přispět inspiračními nápady ke zřetelnému zlepšení vašich marketingových výsledků.
 • Projekt propagačních aktivit
  Vypracování projektu propagačních aktivit obvykle přináší do dané oblasti řád, systém, a přehled. Vzniknou možnosti kvalifikovaného hodnocení jednotlivých reklamních aktivit. Ideální příležitost začít aplikovat metodu KAI ZEN.
 • Řešení bezbariérových úprav přístupnosti budov
  Téma bezbariérového řešení přístupnosti je pro řadu podniků dosud řešeno nedostatečně. Prvním krokem řešení je vytvoření studie bezbariérové přístupnosti, což je specifická forma klasické studie proveditelnosti. Výsledkem je soubor variant možného řešení s příslušným hodnocením.
 • Projekt podnikového bezpečnostního a krizového plánu
  Jedná se speciální součást podnikového systému řízení. V projektu se identifikují jednotlivá rizika a krizové situace ve fázích PRE-IN-POST. Projekt může integrovat dokumentaci BOZP a PR, pořárně-bezpečnostní dokumentaci, dokumentaci elektronické a datové bezpečnosti…
 • Individuální projektové řešení
  Pro individuální zadání tvoříme další množství specifické dokumentace, kterou z odhadnutelných důvodů veřejně neprezentujeme.

Kontakt

Telefon 722 722 777
[email protected]
linkedin.com/in/petr-sika